Leverage browser caching- Tăng tốc website

0

Leverage browser caching có nghĩa là gì? ([year])

Điều này có nghĩa là, bạn nên hướng dẫn các trình duyệt lưu trữ (ví dụ) các tệp hình ảnh, CSS và JS trong bộ nhớ cache. Bộ nhớ cache (tức là cục bộ) để chúng không phải tải đi tải lại cùng một thứ (làm chậm mọi thứ xuống, ít nhất một chút). Ví dụ: logo của bạn không thay đổi, vì vậy, thực sự, các trình duyệt không cần tải xuống trên mỗi trang: chỉ một lần, trong lần truy cập đầu tiên.

Trước tiên, bạn cần quyết định những tệp nào bạn cập nhật thường xuyên và loại tệp nào không được cập nhật thường xuyên. Dưới đây là danh sách phổ biến các loại tệp để bao gồm

Bạn cần gì?

Trước khi bắt đầu bạn cần:
Truy cập vào file .htaccess
Thêm tiêu đề hết hạn vào tệp .htaccess:
Trước tiên, bạn cần quyết định những tệp nào bạn cập nhật thường xuyên và loại tệp nào không được cập nhật thường xuyên. Dưới đây là danh sách phổ biến các loại tệp để bao gồm:
  • images: jpg, jpeg, gif, png
  • favicon/ico
  • javascript
  • css
  • pdf
  • shockwave-flash

Bước này rất đơn giản, bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào file .htaccess (tìm vị trí file .htaccess và thêm đoạn mã):

## EXPIRES CACHING ##
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access plus 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 year"
ExpiresByType image/gif "access plus 1 year"
ExpiresByType image/png "access plus 1 year"
ExpiresByType text/css "access plus 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access plus 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access plus 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 year"
ExpiresDefault "access plus 7 days"
</IfModule>
## EXPIRES CACHING ##

Sau khi lưu lại, browser caching sẽ được kích hoạt trên website của bạn.

Kiểm tra Browser Caching

Xem website được tăng tốc chưa. Browser caching có thể được kiểm tra bằng nhiều công cụ, như là WebPageTest hoặc GTMetrix Đây là kết quả trước khi thêm browser caching vào:

Đây là kết quả sau khi thêm browser caching:

Leverage Browser Caching
Leverage Browser Caching

Khi bạn đang kiểm tra tốc độ trang web của mình bằng GTmetrix hoặc bất cứ điều gì, bạn có thể thấy những thứ như Google Analytics, pixel theo dõi của Facebook và các yếu tố bên thứ ba khác được đề xuất là có thời gian tồn tại trong bộ nhớ cache ngắn. Bạn thực sự không thể làm bất cứ điều gì về các tập lệnh bên thứ ba này (trực tiếp) ngoài việc ngừng sử dụng chúng. Vì vậy, đừng mong đợi bất kỳ bản sửa lỗi nào từ Google Analytics hay pixel Facebook.

Trong bài hướng dẫn ngắn này, chúng ta học cách tăng tốc website bằng cách kích hoạt browser caching.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More